RODO

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie zawartej umowy

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BIURO USŁUG PRAWNYCH RAFAŁ BLAUT NIP 9372210773. Kontakt do Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: blaut@bup24.pl oraz telefonicznie 504-428-690.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy o wynagrodzenie, w tym udzielenie porady prawnej, sporządzenia opinii prawnych, podjęcia działań w celu realizacji umowy tj. wykonania czynności związanych z przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, analizy sytuacji majątkowej oraz skierowania do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art.5 RODO.

3. Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj.: wszelkie działania zmierzające do zawarcia umowy np. złożenie oferty czy korespondowanie w sprawie uzgodnienia warunków umowy, realizacja postanowień umowy.
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wystawienie faktury w zakresie świadczonych usług, konieczność przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej przez określony przepisami prawa okres czasu;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania/wnioski Klienta, archiwizowanie danych). Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przyczyną złożonego sprzeciwu powinna być Państwa szczegółowa sytuacja. Po otrzymaniu takiego żądania przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykażemy istnienia ważnych prawnie podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, adwokaci i radcowie prawni współpracujący z Biurem Usług Prawnych Rafał Blaut, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe w ramach prowadzonych postępowań), urzędy skarbowe, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, księgowe na postawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie.

5. Przechowujemy Państwa dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora.

6. Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
b) przenoszenia swoich danych- prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się na warunkach całkowitego automatyzowania,
c) jeżeli Państwa dane osobowe byłyby przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:
a) wysyłając e-mail na adres: blaut@bup24.pl
b) wysyłając pismo na adres korespondencyjny: Biuro Usług Prawnych Rafał Blaut, ul. Bielska 37, 43-340 Kozy

8. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałoby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat naszych Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzję, które mogłyby wywołać wobec naszego Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych uniemożliwi realizację umowy w zakresie obsługi prawnej. Podanie danych jest warunkiem umownym i ustawowym.

12. Dodatkowo informujemy, iż System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w postaci polityk ochrony danych został przyjęty w naszym Biurze Usług Prawnych. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem mailowym. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez nasze Biuro Usług Prawnych, będziemy poddawać regularnym i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Wszelkie zmiany można zgłosić na adres: blaut@bup24.pl

Obowiązek Informacyjny z RODO od 25 maja 2018

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Usług Prawnych Rafał Blaut ul. Bielska 37, 43-340 Kozy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu na podstawie wyrażonej zgody w/w zakresach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI FANPAGE FACEBOOK  

Wstęp: Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

 •  Administrator
 • Administratorem Twoich danych jest Biuro Usług Prawnych Rafał Blaut ul. Bielska 37, 43-340 Kozy.W dalszej części Polityki prywatności piszemy Administrator. Możesz skontaktować się z nami skontaktować:
 • listownie: na adres siedziby
 • e-mailem na adres: blaut@bup24.pl
 • telefonicznie pod numerem 508311311
 • Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

„FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,

„Fanpage” – nasz fanpage znajdujący się na FB,

„Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

„RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. Powinieneś zwrócić uwagę, że administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. Znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage. FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB. Twoje prawa dotyczące danych osobowych Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

 • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • możesz dokonywać ich sprostowania,
 • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 • Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
 • Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
 •     Prawo sprzeciwu
 • Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe: na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 • Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
 •  Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. www.uodo.gov.pl

 • Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy

 • Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
 • Polityka znajduje się na naszym Fanpage oraz w naszej siedzibie.
 •  Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,
  • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
  • informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
  • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznym
  • Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.

treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

Komu przekażemy Twoje dane?

Facebook Ireland Ltd.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.

W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń

obserwowania przez Ciebie Fanpage.

Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.