Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Bardzo ważne, w obecnym stanie prawnym, przy ogłaszaniu upadłości, stopień winy dłużnika lub stopień przyczynienia się do niewypłacalności nie jest badany przez sąd.

Wobec powyższego, po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd nie weryfikuje już czy dłużnik jest odpowiedzialny za własną sytuację finansową. Jedynym warunkiem jest to, aby wniosek spełniał wymogi formalne - w wypadku ich wypełnienia - sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości i wyznacza syndyka.

Stopień winy czy przyczynienia się do powstałych należności, wywiera znaczący wpływ dopiero na etapie ustalania planu spłat. Sąd analizując sytuację dłużnika, zakwalifikuje go do jednej z 3 grup:

pierwsza grupa – osoby które nie zawiniły i nie doprowadziły do stanu niewypłacalności w sposób umyślny lub w skutek rażącego niedbalstwa (np. utrata pracy czy choroba). W tym przypadku plan spłaty zostanie ustalony na okres do 36 miesięcy,

druga grupa – osoby zadłużone, które doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły ją w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa (np. spirala zadłużenia). W tym przypadku plan spłaty jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesiące.

trzecia grupa – są to osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie ja zwiększyły w sposób celowy (np. sprzedaż części majątku lub osoby które w ciągu ostatnich 10 lat miały umorzone przez sąd całość lub część zobowiązań), może to skutkować odmową oddłużenia, co oznacza, iż zostaną podtrzymane rygory postępowania upadłościowego w postaci likwidacji majątku, ale bez osiągnięcia podstawowego celu jakim jest umorzenie zobowiązań.

Zachęcamy do kontaktu 508-311-311